European Gas Slumps as China Readies to Flood Market With LNG